Privatumo politika

15min Tinklalapio ir Žmonės.lt Tinklalapio privatumo politika

2023-02-27 redakcija

I. Bendrosios nuostatos

1.  Norime informuoti, kad UAB „15min“ ir UAB „Media bitės“ (toliau – mes) tinklalapio 15min (toliau – 15min Tinklalapis) ir zmones.lt Tinklalapio (toliau – Žmonės.lt Tinklalapis), toliau kartu vadinami Tinklalapiais, lankytojų (toliau – Jūsų) duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą bei Jūsų teises ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, reikalavimų ir principų. 

II. Kas yra šis dokumentas?

3. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojant interneto Tinklalapius, mūsų mobiliomis aplikacijomis (programėlėmis), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

4. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

5. Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos:

5.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija (pvz., pavardė, vardas, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.)  apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).

5.2. Bendrovė arba mes – UAB „15min“, juridinio asmens kodas 126366874, adresas Saltoniškių 9B, Vilnius.

5.3 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

5.4. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje Duomenų valdytojas yra Bendrovė.

5.5 Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

5.6 Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

5.7 Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

5.8 Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

5.9 Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

6. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų socialinių tinklų paskyrose ar Tinklalapiuose, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Tinklalapyje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Tinklalapyje ar mūsų socialinių tinklų paskyrose. Ši Privatumo politika galioja ir asmenims, besinaudojantiems mūsų mobiliomis aplikacijomis.

III. Kokiu principų mes laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

7. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes:

7.1. laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir Reglamento, reikalavimų;

7.2. tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

7.3. renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

7.4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

7.5. Jūsų asmens duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

7.6. neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje, Naudojimosi Taisyklėse arba teisės aktų nustatytais atvejais;

7.7. užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

IV. Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

8. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi šiais pagrindais:

8.1. Jūsų sutikimo, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais. Taip pat, gavę Jūsų sutikimą, mes siunčiame informaciją apie savo prekes, paslaugas, pasiūlymus ir reklamą skirtą asmenims, įmonėms bei organizacijoms, be to, norėdami geriau suprasti, ar mūsų siunčiama informacija yra aktuali, mes renkame informaciją apie naujienlaiškio sąveiką (informaciją, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada buvo perskaitytas, kiek kartų buvo skaitytas (arba atidarytas), ar jis buvo kam nors persiųstas, kokia buvo naudota operacinė sistema, koks el. pašto serveris, įskaitant jo vietą).

8.2. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, administruodami mūsų Tinklalapius, programėles ir užtikrindami tinkamą jų veikimą. Mums vykdant ūkinę-komercinę veiklą. Siekdami apsaugoti savo teises, pvz., išieškoti skolas ir (arba) kitas mokėtinas sumas ir panašiai.

8.3. Sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui. Siekiant laikytis mums taikomų teisinių pareigų arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus

V. Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

9. Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose  nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų

10. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

10.1. Sutarties sudarymo bei vykdymo:

10.1.1. siekdami su Jumis sudaryti ar vykdyti sutartį;

10.1.2 prižiūrėti sutarties vykdymą;

10.1.3. tvarkyti mokėjimus pagal sutartį;

10.1.4. spręsti skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu.

10.1.5. siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kai Jūs Tinklalapyje užsiregistravę, suteikiame galimybę naudotis Tinklalapio funkcijomis, pvz., rašyti komentarus, pranešti informaciją, pasirinkti turinį Jus dominančiomis temomis ir gauti pranešimus apie tokio turinio atnaujinimą, naudotis prenumeratos paslauga.

10.1.6. siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kai naudojatės mūsų mobiliomis aplikacijomis;

10.1.7. siekdami tinkamai teikti paslaugas 15min bei Žmonės.lt prenumeratai.

10.2. Bendrovės teisėtų interesų:

10.2.1. siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus, įskaitant skolų susigrąžinimą taikant neteismines procedūras;

10.2.2. mums ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;

10.2.3. asmens duomenys tvarkomi sukčiavimo, netinkamo naudojimosi paslaugomis arba pinigų plovimo prevencijai ir / ar fiziniam saugumui;

10.2.4. informacinių sistemų ir tinklų saugumui užtikrinti;

10.2.5. siekiant užtikrinti patogų ir kokybišką naudojimąsi mūsų įranga bei paslaugomis;

10.2.6. siekdami užtikrinti Tinklalapio ir mobiliųjų aplikacijų funkcionalumą, juos tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;

10.2.7. siekdami, kad galėtume formuoti Jūsų interesų profilį ir parinkti jums tinkamą reklamą;

10.2.8. siekdami matuoti ir gerinti mūsų Tinklalapio bei socialinių tinklų paskyrų veikimą.

10.3. Bendrovei taikomų teisinių reikalavimų:

10.3.1. Teisinė prievolė asmens duomenų tvarkymui taikoma tuo atveju, kai Asmens duomenų tvarkymas mums nustatytas Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis:

10.3.2. išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas;

10.3.3. kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, apskaitos dokumentų išrašymą, deklaravimą valstybinėms institucijoms;

10.3.4. kad galėtume Jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas-faktūras, kai įgyjate pas mus prekes bei paslaugas.

10.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome gavę Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų prekes ar paslaugas ar išreiškus sutikimą gauti naujienlaiškius. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose pranešimuose.

VI. Kaip ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

11. Jūs užsiregistruojate Tinklalapyje kaip registruotas vartotojas (sutarties vykdymo tikslais):

11.1. identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas,);

11.2. kontaktinius duomenis (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt.);

11.3. Tinklalapiuose rašant komentarus yra nurodomas IP adresas, el. pašto adresas ar socialinio tinklo paskyra. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, jei būtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai. Ši informacija gali būti pašalinama tik kartu su komentaru.

12. Jei naudojatės Tinklalapiais neužsiregistravę, tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Tinklalapyje (teisėtų interesų tikslais). Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Tinklalapio turinį, funkcionalumą ir patrauklumą ar reklamos tikslais. Šiais duomenimis gali būti:

12.1. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Tinklalapio puslapiai, laikas, praleistas Tinklalapyje, ir kt;    

12.2. Jūs parsisiunčiate mūsų mobilią aplikaciją (pvz., 15min ar 15min klausyk: device ID, IP, device token);

12.3. Jūs lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose (pvz., lytis, amžius, nuotrauka);

12.4. ekrano skiriamoji geba ir jūsų naudojamo įrenginio operacinė sistema ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Tinklalapiais;

12.5. Jūs apsilankymo mūsų socialinių tinklų paskyrose rašote komentarus. Tokiais atvejais matoma Jūsų socialinio tinklo paskyra. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, jei būtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai. Ši informacija gali būti pašalinama tik kartu su komentaru.

13. Tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

13.1. vardą, pavardę;

13.2. el. pašto adresą, telefoną ir adresą;

13.3. naujienlaiškio sąveika (informacija, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada buvo perskaitytas, kiek kartų buvo skaitytas (arba atidarytas), ar jis buvo kam nors persiųstas, kokia buvo naudota operacinė sistema, koks el. pašto serveris, įskaitant jo vietą).

14. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

15. Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Tinklalapio slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

16. Mokamo turinio 15min bei Žmonės.lt prenumeratos paslauga. Užsisakant mokamo turinio prenumeratą  Tinklalapiuose  ir už ją sumokant mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

16.1. Jūsų vardas, pavardė; 

16.2. Jūsų elektroninio pašto adresas;

16.3. gimimo data arba asmens kodas;

16.4. Jūsų kontaktinis telefono numeris;

16.5. operacijos data; 

16.6. operacijos suma; 

16.7. paskirtis (paslauga, už kurią sumokėta).

16.8. 4 paskutiniai kortelės skaitmenis ir galiojimo data (jei mokama kortele), kortelės rūšis (tipas).  

17. Šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys: Jūsų mobiliojo ryšio operatorius, bankas ar elektroninių pinigų įstaiga, kurioje turite sąskaitą.

18. Jūsų banko kortelės duomenys (jeigu mokama banko kortele) ar banko sąskaitos (jeigu mokama tiesioginiu bankiniu pavedimu) duomenų Tinklalapiai nesaugo ir netvarko. Šiuos duomenis saugo ir tvarko tretieji asmenys „Stripe“ (Banko kortelės, tiesioginiai bankiniai pavedimai). Jūsų telefono numerio (jeigu apmokama telefonu) duomenis saugome ir tvarkome mes bei  „Zlick Ltd.“ (kai mokėjimai atliekami telefonu). 

19. Išvardytus asmens duomenis tvarkome sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

20. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudarytos sutarties teisiniu pagrindu.

21. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių. Baigus teikti paslaugą, ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų.

22. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

VII. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis 15min bei Žmonės.lt naujienlaiškiams siųsti?

23. Mes, teikdami Jums paslaugas ar parduodami prekes, Reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis, gaudami Jūsų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, galime naudoti šiuos kontaktinius duomenis mūsų prekių ar paslaugų rinkodarai. Mes neįkyrėsime su savo pasiūlymais, tačiau registruojantis Tinklalapiuose arba bet kada vėliau Jūs turite teisę nesutikti su mūsų naujienlaiškių siuntimu Jums. Tačiau Jums atsisakius naujienlaiškių, mes negalėsime Jums pateikti aktualiausios ir naujausios informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas ir Jums skirtus pasiūlymus bei nuolaidas.

24. Sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

24.1. pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., pranešimuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakykite“).

25. Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų.

VIII. Kaip mes naudojame slapukus?

26.  Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Tinklalapiuose, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Tinklalapiuose vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Tinklalapių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

27. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

27.1 kad užtikrintume Tinklalapių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmenintais Tinklalapiais);

27.2. kad galėtume Tinklalapius tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

27.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Tinklalapių analizei;

27.4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

28. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, jungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Tinklalapiuose, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

29. Tinklalapiuose gali būti naudojami tokie slapukai:

29.1. būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Tinklalapių veikimui;

29.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Tinklalapių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

29.3. statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Tinklalapių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

29.4. tiksliniai arba rinkodaros slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

30. Visa informacija apie Tinklalapiuose naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite čia.

31. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

31.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

31.2. valdyme apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

32. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu  http://AllAboutCookies.org  arba  http://google.com/privacy_ads.html.

33. Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Tinklalapių funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Tinklalapių.

IX. Kam mes teikiame jūsų asmens duomenis?

34. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

35. Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

35.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo);

35.2. auditoriams, finansų ir teisės konsultantams;

35.3. įmonėms, teikiančioms kurjerių paslaugas;

35.4. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, archyvavimo įmonei, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais;

35.5. valstybinėms įstaigoms ir teisėsaugos institucijoms;

35.6. skolų išieškojimo įmonėms;

35.7. duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams.

36. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais. Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus.

X. Kiek laiko mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

37. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

38. Asmens duomenų saugojimo laikotarpį mes nustatome remdamiesi tokiais principais:

38.1. kiek laiko tokios informacijos reikia tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta ir tvarkoma;

38.2. kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mums taikomus teisinius reikalavimus;

38.3. kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus;

38.4. kiek laiko Jūs mums leidžiate (savo sutikimu ar kitaip) naudoti tokią informaciją apie Jus.

39. Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinktus duomenis, tvarkome kai:

39.1. Jūs, užsiregistravęs Tinklalapiuose, pateikėte mums – saugome tol, kol būsite užsiregistravęs Tinklalapiuose, t. y. kol neištrinsite savo paskyros;

39.2. Jūs, naudodamasis Tiklalapiais neužsiregistravęs, pateikėte mums – saugome daugiau informacijos.

40. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

XI. Kokia tvarkomų asmens duomenų jurisdikcija bei teritorija?

41.  Išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

42. Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo Tinklalapiuose duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius mūsų Tinklalapiuose, gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse veikiančios bendrovės). Apsilankymo svetinėje duomenys, kurie tam tikrais atvejais gali būti perduoti į trečiąsias valstybes: IP adresas; lokacija; slapukai; Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija (naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija).

XII. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

43. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Iš savo verslo partnerių mes taip pat reikalaujame naudoti tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti.

44. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

45. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis mums – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

46. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

XIII. Išorinės svetainės

47. Tinklalapiuose gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

XIV. Kokias teises jūs turite?

48. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

48.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

48.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

48.3. apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

48.4. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

48.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

48.6. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

48.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

48.8. į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui;

48.9. pateikti skundą priežiūros institucijai.  

49. Mes siekiame garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

49.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

49.2. valstybės saugumą ar gynybą;

49.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

49.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

49.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

49.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

50. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

51. Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

52. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą ar pateikus prašymą ištrinti su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, mes nedelsdami Reglamento nustatyta tvarka nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai tai padaryti negalima Reglamento ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai ir pan.

53. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

54. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai toliau šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

XV. Kam jūs galite pateikti skundą?

55. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo Jūsų duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais mūsų kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti visus klausimus.

56. Jei manote, kad vadovaujantis Reglamentu Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

57. Jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus vartotojų teisių apsaugos srityje, pirmiausia raštu kreipkitės į mus šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais adresais. Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, www.vvtat.lt).

XVI. Kaip bus keičiama ši privatumo politika?

58. Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime Tinklalapiuose ar mobilioje aplikacijoje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų Tinklalapiais, mobiliąja programėle ar paslaugomis. Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

59. Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2023 m. vasario 27 d. 

XVII. Kaip su mumis susisiekti?

60. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

60.1. siunčiant paštu – UAB „15min“ ar „Media bitės“, adresas Saltoniškių g. 9B, Vilnius;

60.2. siunčiant e. paštu – [email protected].

XVIII. Apribojimai

61. Draudžiama šią privatumo politiką ir / ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti platinti be raštiško mūsų sutikimo.